Kennisbank
Storytelling People

Wat verbindt storytelling en purpose, missie, kernwaarden, visie?

Als je werkt, wil je erbij horen. Het is gewoon een menselijke eigenschap om deel te willen uitmaken van een groter geheel. We willen ergens trots op kunnen zijn, op onze eigen prestatie, maar ook op wat die prestatie bijdraagt aan het succes van het hele bedrijf. Voorwaarde daarvoor is wel dat je weet waar je bedrijf naartoe gaat, waar het voor staat, wat het wil zijn en hoe het dat wil bereiken. Missie, visie, ambitie – storytelling zorgt er niet alleen voor dat dit duidelijk is, maar ook verankerd in de harten van iedereen in het bedrijf. Storytelling is contact maken. Storytelling creëert een verbinding tussen het verhaal van de organisatie en de mensen die daarin een rol spelen. Niet door te zenden, maar door te betrekken. Macht komt immers niet tot stand door opleggen, maar van binnenuit. Het langdurig uitwisselen van verhalen tussen mensen schept een band die een grote invloed heeft op de positieve inzet van mensen op elk niveau.

In algemene termen is het hoger doel – purpose – een doel dat een bedrijf wil bereiken, terwijl de missie het algemene actieplan is dat het bedrijf plant om dat doel te bereiken. Purpose beschrijft de lange-termijndoelstellingen van een bedrijf, terwijl missie de dagelijkse strategie is om die doelen te bereiken. Purpose definieert wat het bedrijf in de toekomst wil worden, terwijl mission de huidige acties beschrijft om dat doel te bereiken. Purpose is de hogere intentie van het bedrijf, terwijl missie de tastbare stappen zijn die worden genomen om die intentie in werkelijkheid om te zetten.

Hoger doel en kernwaarden zijn verwante begrippen die verwijzen naar de algemene doelen en leidende beginselen van een organisatie, team of individu. Het hogere doel van een organisatie of team is wat het probeert te bereiken, terwijl de waarden de overtuigingen en normen zijn die het gedrag en de beslissingen sturen. De twee concepten werken samen om het kader en de cultuur van een organisatie vast te stellen, en kunnen worden gebruikt om strategieën, doelstellingen en besluitvorming te onderbouwen.

Hoger doel – purpose – en visie verwijzen beide naar de richting waarin een organisatie zich beweegt. Het hoegre doel van een organisatie is de specifieke reeks doelstellingen of resultaten die bepalen wat de organisatie wil bereiken. Het is meestal gericht op de langere termijn en veelal ook de impact die het heeft op de maatschappij en wereld. De purpose functioneert ook als een kompas nom ervoor te zorgen dat de organisatie op koers blijft. De visie van een organisatie daarentegen is een verklaring van de uiteindelijke gewenste toestand die de organisatie wenst te bereiken. Zij vormt vaak de leidraad voor de dagelijkse beslissingen en activiteiten van de organisatie. Visie is meer aspiratief van aard en wordt meer gebruikt om werknemers en belanghebbenden te inspireren en te motiveren.


1. Purpose (Doel): Het doel van een organisatie verwijst naar het hogere doel of de diepere betekenis van haar bestaan. Het is de "waarom" van de organisatie. Het doel benadrukt waarom de organisatie doet wat ze doet, en het gaat vaak verder dan winstmaximalisatie. Het doel is het kompas dat de organisatie en haar medewerkers inspireert.
2. Missie: De missie van een organisatie is een verklaring die beschrijft wat de organisatie doet, voor wie ze het doet en waarom ze het doet. Het is de concrete uitdrukking van het doel in termen van actie. De missie legt vast hoe de organisatie haar doel in de praktijk brengt.
3. Kernwaarden: Kernwaarden zijn de principes en overtuigingen die de cultuur van de organisatie vormen. Ze definiëren wat de organisatie belangrijk vindt en welke normen ze hanteert in haar activiteiten. Kernwaarden begeleiden het gedrag van medewerkers en beïnvloeden de besluitvorming.
4. Visie: De visie van een organisatie is een toekomstgerichte verklaring die beschrijft waar de organisatie naartoe streeft. Het gaat over het beeld van de toekomst dat de organisatie wil creëren op basis van haar doel en missie. De visie fungeert als een richtinggevend licht voor de organisatie.
5. Storytelling: Storytelling is de manier waarop een organisatie haar purpose, missie, kernwaarden en visie communiceert. Door verhalen te vertellen, kan de organisatie deze elementen tot leven brengen en ze voor medewerkers, klanten en andere belanghebbenden tastbaar maken. Verhalen brengen de boodschap op een emotionele en menselijke manier over en maken het gemakkelijker voor mensen om zich met de organisatie te identificeren.


In wezen vormen deze elementen de bouwstenen van een organisatiecultuur en identiteit. Het purpose geeft de diepere betekenis aan, de missie is de praktische uitvoering, de kernwaarden definiëren de normen, de visie biedt richting voor de toekomst en storytelling fungeert als het middel om dit alles met anderen te delen. Samen helpen deze elementen om een duidelijke, coherente en inspirerende corporate story te creëren die de organisatie en haar doelen op een effectieve manier overbrengt.

De gegevens zijn verzonden en zullen worden verwerkt.